Ngoại khoá GDKNS chủ đề” Chúng em bảo vệ môi trường” góp phần giáo dục các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường Xanh- Sạch- Đẹp. 🌼🌸🌺

Ngoại khoá GDKNS chủ đề” Chúng em bảo vệ môi trường” góp phần giáo dục các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường Xanh- Sạch- Đẹp. 🌼🌸🌺