Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017-2018.

Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017-2018.