Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện MC. Chúc mừng thành tích của nhà trường. 💐🌺

Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ huyện MC. Chúc mừng thành tích của nhà trường. 💐🌺