Tổng kết cuộc thi “Sáng tạo các mô hình, các vật dụng từ rác thải” với Chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau”.Giải đặc biệt thuộc về bạn Lò Thành Long lớp 4A4 trường Tiểu học Mộc Lỵ.

Tổng kết cuộc thi “Sáng tạo các mô hình, các vật dụng từ rác thải” với Chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau”.Giải đặc biệt thuộc về bạn Lò Thành Long lớp 4A4 trường Tiểu học Mộc Lỵ.

Tổng kết cuộc thi “Sáng tạo các mô hình, các vật dụng từ rác thải” với Chủ đề “Giữ sạch biển cho mai sau”.Giải đặc biệt thuộc về bạn Lò Thành Long lớp 4A4 trường Tiểu học Mộc Lỵ.